Algemene Voorwaarden Voetverzorgingspraktijk Feetcare Monique

 1. Algemeen
  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Voetverzorgingspraktijk Feetcare Monique en een cliënt waarop Voetverzorgingspraktijk Feetcare Monique deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Inspanningen Voetverzorgingspraktijk Feetcare Monique
  Voetverzorgingspraktijk Feetcare Monique zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Voetverzorgingspraktijk Feetcare Monique zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 3. Afspraken
  De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Voetverzorgingspraktijk Feetcare Monique melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Voetverzorgingspraktijk Feetcare Monique het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Voetverzorgingspraktijk Feetcare Monique de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Voetverzorgingspraktijk Feetcare Monique moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
 4. Betaling
  Voetverzorgingspraktijk Feetcare Monique vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk en op de website www.feetcaremonique.nl. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Voetverzorgingspraktijk Feetcare Monique vermeldt prijswijzigingen 60 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk en op de website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.
 5. Persoonsgegevens & privacy
  De cliënt voorziet Voetverzorgingspraktijk Feetcare Monique vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Voetverzorgingspraktijk Feetcare Monique aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Voetverzorgingspraktijk Feetcare Monique neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Voetverzorgingspraktijk Feetcare Monique behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voetverzorgingspraktijk Feetcare Monique zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
 6. Geheimhouding
  Voetverzorgingspraktijk Feetcare Monique is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Voetverzorgingspraktijk Feetcare Monique verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 7. Aansprakelijkheid
  Voetverzorgingspraktijk Feetcare Monique is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Voetverzorgingspraktijk Feetcare Monique is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Voetverzorgingspraktijk Feetcare Monique is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.
 8. Garantie
  Voetverzorgingspraktijk Feetcare Monique geeft de cliënt twee weken (14 dagen) garantie op de verrichte behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
  – De cliënt andere producten dan de door Voetverzorgingspraktijk Feetcare Monique geadviseerde heeft gebruikt.

  – De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.

  – De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.

  – De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 9. Beschadiging & diefstal
  Voetverzorgingspraktijk Feetcare Monique heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Voetverzorgingspraktijk Feetcare Monique meldt diefstal altijd bij de politie.
 10. Klachten
  Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling moet deze zo spoedig mogelijk doch binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Voetverzorgingspraktijk Feetcare Monique. Feetcare Monique moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond zal Voetverzorgingspraktijk Feetcare Monique de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en dit door de cliënt schriftelijk is kenbaar gemaakt.